Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin från beslut till verkställighet-dagverksamhet för personer med demens

 När en enskild beviljats dagverksamhet är det flera olika professioner som behöver samverka för att få ett effektivt flöde. Denna rutin är till för att tydliggöra vem som ska göra vad efter att beslut om dagverksamhet är fattat.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

 Rutinen gäller när en enskild beviljats dagverksamhet.

ORD OCH BEGREPP

 Biståndshandläggare

1. Du informerar den enskilde om att det krävs beslut om färdtjänst för resor till dagverksamheten. 

a) Om färdtjänstbeslut inte finns överlämnar du ansökningsblankett där du skrivit "dagverksamhet" på första sidan, alternativt informerar om att det ska skrivas för att påskynda handläggningen.

b) Om färdtjänstbeslut finns sedan tidigare kontaktar du färdtjänsthandläggare och informerar att resor till dagverksamhet ska läggas in efter överenskommelse med demenssamordnaren.

2. Du skickar beställning till dagverksamhetens beställningsgrupp i systemet. 3. Vid behov av ytterligare information om den enskilde, kontakta dagverksamheten efter överenskommelse med demenssamordnaren. Vid behov görs hembesök tillsammans med demenssamordnaren.

4. Du informerar anhöriga vilken dagverksamhet de ska kontakta för att bestämma tid för introduktionsbesök efter överenskommelse med demenssamordnaren.

5. Om personen har hjälp från hemvården lämnas information på hemvårdsteamträff om nytt beslut.

6. Gör uppföljning av dagverksamheten.

7. Om personen har hjälp från hemvården lämnas information på hemvårdsteamträff om uppföljning då förändringar beslutats (information ska utifrån lämnas till sjuksköterska, rehabpersonal, hemtjänstpersonal, den enskilde, privata utförare om beslut och uppföljning av insats).

Personal på dagverksamhet

1. Du tar emot samtal från anhöriga och bokar in introduktionsbesök.

2. Du tar emot anhöriga och enskild på ett introduktionsbesök i verksamheten.

3. Du planerar tillsammans med den enskilde och/eller anhörig in den enskildes vistelser på dagverksamheten med dagar och tider. Återkoppla till biståndshandläggare och stäm av med demenssamordnare.

4. Du upprättar en genomförandeplan tillsammans med den enskilde inom tre veckor efter att insatsen påbörjats.

5. Du beställer resorna till och från dagverksamheten.

Demenssamordnare
1. Du ger kompletterande information om den enskildes kognitiva hälsa till dagverksamheten om det behövs.
Efter överenskommelse med biståndshandläggaren kan det vara du som ansvarar för:
1. Kontakt med dagverksamheten för bakgrundsinformation om den enskilde

2. Pratar med anhöriga om vilken dagverksamhet de ska kontakta för att boka introduktionsbesök

3. Kontaktar färdtjänsthandläggare angående resor till dagverksamhet då beslut finns sedan tidigare.

Enhetschef

1. Du ser till så att meddelandegruppen i Magna Cura är aktuell.

2. Områdeschef tar emot beställning från biståndshandläggaren via meddelande i beställningsgruppen. Du meddelar personal på dagverksamheten.

Sjuksköterska

1. Innan den enskilde påbörjar dagverksamhet ska du specificera behovet av HSL-insatser under vistelse på dagverksamheten.

Rehabpersonal
1. Tillse att den enskildes eventuella behov av träning tillgodoses under vistelsen på dagverksamhet. Eventuella insatser kan delegeras till personalen på dagverksamheten.

Verksamhetsledare dagverksamhet
1. Du verkställer i Magna Cura så snart insatsen påbörjats.

Alla
Om du får reda på enskilds planerade och akut frånvaro ska du meddela dagverksamheten om detta genom meddelande i Magna Cura. 

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta berörd enhetschef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 3

Senast ändrad 2018-11-12

  • Dokumentetsnamn: Rutin från beslut till verkställighet – dagverksamhet för personer med demens
  • Dokumentet gäller för: Enheten för bistånd och stöd samt verksamheten Vård och omsorgboende
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Dokumentansvarig: Utvecklingsledare
  • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschefer Funktionshinder  samt Vård och omsorgboende
  • Senast reviderad: 2015-12-11
  • Version: 2

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken