Kvalitetsfabriken


SÖK

MENY

Kvalitetsfabriken

Rutin från beslut till verkställighet- hemtjänst

När en enskild beviljats hemtjänst är det flera olika professioner som behöver samverka för att få ett effektivt flöde. Denna rutin är till för att tydliggöra vem som ska göra vad efter att beslut om hemtjänst är fattat.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

 Rutinen gäller när en enskild beviljats hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (2001:453).

ORD OCH BEGREPP

Akut insats

Avser brukare som är kvar i sitt boende och drabbas av akut sjukdom eller skada eller vid akut bortfall av omvårdnad från närstående.
Beslut om insatser för ny brukare kan i övrigt inte definieras som akut.
Förändringar av insatser för redan känd brukare p.g.a. förnyat beslut, återgång från sjukhus- eller korttidsvistelse kan aldrig definieras som akut.

RUTINEN FÖRDELAT PÅ ROLLER

 Biståndshandläggare

 1. När en ansökan kommit in och beviljats (för arbetsgång under handläggning – se särskild rutin) skickar du beställning till hemtjänstens beställningsgrupp i Magna Cura.
2. Du gör årlig uppföljning av beslut enligt riktlinjer.
3. Du deltar på teamträffar.


Enhetschef/verksamhetsledare på hemtjänsten

1. Du ser till så att meddelandegruppen i Magna Cura är aktuell.
2. Du tar emot beställning.
3. Du planerar in den enskilde. Ställtiden för påbörjande av insats är 5 vardagar för serviceinsatser, 24 vardagstimmar för omvårdnadsinsats i hemmet eller efter korttidsvistelse och 24 vardagstimmar efter utskrivning från sjukhus.
4. Du har ett samtal med den enskilde och/eller den enskildes anhöriga.
5. Du verkställer i Magna Cura när insatsen påbörjats.
6. Du arbetar förebyggande.
7. Du kontaktar biståndshandläggaren vid förändringar i hemtjänst.
8. Du deltar på teamträffar.

Akut insats: Ställtid 6 timmar. Ställtid gäller efter det att fullständigt Uppdrag/Beställning kommunicerats till ansvarig enhetschef och hemtjänstarbetslag.


Sjuksköterska (vid behov)

1. Du tar emot beställning.
2. Du inhämtar information om den enskildes hälsa som är nödvändig för att garantera en god vård.
3. Du organiserar kring den enskildes HSL insatser. Du ser över den enskildes läkemedel för de enskilda som har hemsjukvård och ser till att det finns signeringslista etc.
4. Du arbetar förebyggande.
5. Du deltar på teammöten.


Rehab (vid behov)

1. Du ser över den enskildes behov av träning och hjälpmedel.
2. Du ser över den enskildes hemmiljö.
3. Du arbetar förebyggande.
4. Du följer upp fall på teamträffarna.
5. Du deltar på teammöten.

Personal/ kontaktman

1. Du påbörjar insats.
2. Du upprättar genomförandeplan tillsammans med den enskilde inom tre veckor efter påbörjad insats och inom två veckor efter påbörjad insats vid förenklat bistånd.
3. Du arbetar förebyggande.
4. Du kontaktar verksamhetsledare vid behov av förändring i hemtjänsten.

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta berörd enhetschef.

Var informationen till hjälp?

Ja  
Nej  

Visa resultat

Totalt antal röster: 1

Senast ändrad 2019-03-25

  • Dokumentets namn: Rutin från beslut till verkställighet - hemtjänst
  • Dokumenttyp: Rutin
  • Dokumentansvarig: Enhetschef bistånd och stöd - vård och omsorg
  • Dokumentet beslutat av: Verksamhetschef för omsorg i ordinärt boende och hälso- och sjukvård
  • Ursprungligt upprättandedatum: 2015-12-11
  • Giltighetstid: 2022-03-01
  • Senast reviderad: 2019-03-21
  • Version: 3

Tyck till

Har du frågor om innehållet på sidan eller är det
något dokument du tycker saknas eller behöver uppdateras?

Kontakta teamet bakom till Kvalitetsfabriken